ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING  schilderactiviteiten

Opgesteld door onderneming Helend Schilderen, rechtsvorm zzp’er, ingeschreven bij de KvK.

KvK nummer         : 82731691

BTW nummer        :  NL003724627B78

IBAN nummer      : NL10ABNA0895122200

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ter bescherming van uw en onze belangen. Neem daarom rustig de tijd om deze voorwaarden door te lezen, om misverstanden te voorkomen.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Helend Schilderen: 
De onderneming die (o.a.) schilderactiviteiten ontwikkelt, organiseert, vervaardigt en doceert, in de persoon van Ank Stevens; tevens oprichter van Helend Schilderen.

Bij deze schilderactiviteiten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Deelnemerde persoon die heeft aangegeven bij Helend Schilderen deel te nemen aan de overeengekomen dienst/ schilderactiviteit; en hiermee ook akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden voor dienstverlening – schilderactiviteiten.
Dienstalle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of een deelnemer zich voor heeft aangemeld, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht/ overeenkomst.
Overeenkomstelke afspraak tussen deelnemer en Helend Schilderen tot het verlenen van diensten. Deze overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat de deelname per mail of anderszins is bevestigd. 
Organisatordegene die een schilderactiviteit of dienst van Helend Schilderen bij hem of haar in de buurt wil organiseren. 

Artikel 1         Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen deelnemer, organisator en/of opdrachtgever en Helend Schilderen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen deelnemer, organisator en/of opdrachtgever en Helend Schilderen zijn overeengekomen. Indien er een conflict ontstaat tussen deelnemer, organisator en/of opdrachtgever en Helend Schilderen, wat niet omschreven staat in de algemene voorwaarden, wordt naar de geest van deze overeenkomst gehandeld. 

Artikel 2         Offertes

De offertes op alle diensten van Helend schilderen zijn 3 maanden geldig vanaf de datum die op de offerte staat. Helend Schilderen verstuurt offertes per e-mail, tenzij anders overeengekomen. In de offertes wordt de wettelijke geldende btw berekend; bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Prijzen kunnen verschillen naar gelang de omstandigheden, het aantal deelnemers, te maken reiskosten, eventuele zaalhuur en kosten voor koffie of thee en dergelijke. 
Ook kunnen de prijzen verschillen door o.a. de grote van het te gebruiken schilderdoek. De kosten van het schilderdoek zijn altijd exclusief lijst. Deze kan men naar believen zelf aanschaffen.

Artikel 3         Schildermateriaal

Helend Schilderen zorgt voor de basis schildermaterialen, zoals verf, schilderdoek, gebruik van kwasten. In de kosten die door Helend Schilderen gerekend worden voor een schilderactiviteit, heeft de deelnemer de keus in grootte van het doek om op te schilderen tot een maximum afmeting van 40×50 cm. Grotere afmetingen is mogelijk tegen meerprijs te betalen door de deelnemer. 

Overige materialen zijn voor rekening van de deelnemer. Het onderwerp wat deelnemer kiest te schilderen dient niet aanstootgevend te zijn en te passen binnen Christelijke waarden en normen. De keus voor het onderwerp gebeurt in overleg van deelnemer met Helend Schilderen.

Artikel 4         Extra kosten schilderactiviteit op locatie

Op verzoek worden schilderactiviteiten op locatie gehouden, buiten Gouda. Hiervoor worden extra gemaakte kosten in rekening gebracht voor reistijd en reiskosten, opbouw, het in- en uitladen van spullen. Alle extra kosten worden verrekend in het cursusgeld. Helend Schilderen neemt maatregelen om verfspatten of schade te voorkomen. Voor schade, veroorzaakt door deelnemer(s), kan men Helend Schilderen niet aansprakelijk stellen.  Door de organisator wordt een ruimte beschikbaar gesteld om met een groep te kunnen schilderen, met verzorging van koffie en thee voor de groep. Eventuele kosten hiervan worden verrekend in het cursusgeld.
In de ruimte is een mogelijkheid voor Helend Schilderen om de kwasten en andere gebruikte schilderspullen schoon te maken. 

Doorgang van de activiteit vindt plaats bij het bereiken van een door Helend Schilderen bepaald minimum aan deelnemers die gegarandeerd komen en betalen.

Artikel 5              Aanmelding

Helend schilderen gaat ervan uit dat als iemand zich aanmeldt voor een schilderactiviteit of dienst, de deelnemer, organisator of opdrachtgever weet waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven. Mocht dit niet duidelijk zijn dan neemt de deelnemer, organisator of opdrachtgever het initiatief om contact op te nemen met Helend Schilderen, zodat de deelnemer, organisator of opdrachtgever gemotiveerd de overeengekomen activiteit kan starten en vervolgen.

Een aanmelding voor een dienst van Helend Schilderen is niet vrijblijvend. Eenmaal aangemeld per telefoon, email of anderszins verplicht de deelnemer, organisator of opdrachtgever zich tot betaling van de overeengekomen dienst en kosten. Bij tussentijdse beëindiging door een deelnemer, organisator of opdrachtgever, blijft de betalingsverplichting bestaan.

Of een schilderactiviteit daadwerkelijk voortgang kan vinden hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen. Helend Schilderen bepaalt het minimumaantal deelnemers per cursus, en zal de deelnemers hiervan op de hoogte stellen.
Aanmelding vindt plaats onder opgave van naam, adres en woonplaats en indien aanwezig het emailadres in verband met de facturering.

Met aanmelding verklaart deelnemer, organisator of opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Indien iemand een schilderactiviteit van Helend Schilderen cadeau doet aan een ander, dient de gever op de hoogte te zijn of de ontvanger van de schilderactiviteit ook daadwerkelijk naar de betreffende schilderactiviteit kan komen en daadwerkelijk gaat. Aanmelding is definitief. Indien blijkt dat ontvanger – deelnemer na aanmelding – niet kan komen, is er geen mogelijkheid zich bij een andere schilderactiviteit aan te sluiten en blijft de betalingsverplichting door gever aan Helend Schilderen. 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

Helend Schilderen zal de overeenkomst naar beste inzicht en kunnen, zorgvuldig en in overeenstemming met goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting). Helend Schilderen kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 

Er geldt een actieve participatie en aanwezigheidsplicht voor de deelnemer voor de overeengekomen diensten of schilderactiviteiten. Indien deelnemer door omstandigheden de diensten of schilderactiviteiten, of een onderdeel daarvan niet kan volgen, dient deelnemer Helend Schilderen op de hoogte te stellen.  Deelnemer dient overlast, schade aan mededeelnemers en Helend Schilderen, maar ook materiele schade, te voorkomen en is zelf aansprakelijk voor eventuele kosten als gevolg van overlast of schade. Denk hierbij ook aan schade van verfspatten of anderszins, op welke wijze dan ook, op bijvoorbeeld vloeren, meubilair, kleding, wanden, en dergelijke. Deelnemer dient zelf de schade te bekostigen. 

Tijdens de schilderactiviteit mag niet worden gerookt en mobiele telefoons staan bij voorkeur uit. Wanneer gebruik van de mobiele telefoon om welke reden ook noodzakelijk is dan dienen telefoongesprekken buiten de ruimte van de activiteit plaats te vinden. 

Artikel 7          Annuleringsvoorwaarden

Na aanmelding is deelnemer of opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, ook indien deelnemer of opdrachtgever kiest voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang of bij het niet verschijnen bij, of annuleren van de afgesproken dienst of een deel hiervan.

Gemiste lessen of schilderactiviteiten kunnen niet worden ingehaald.  

Helend Schilderen behoudt zich het recht voor om zijn dienst op te schorten of te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdracht of deelnemer te weigeren. Helend Schilderen zal deelnemer of opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Deelnemer of opdrachtgever heeft hierbij geen recht op (schade)vergoeding. 

Wanneer Ank Stevens ziek is, worden de deelnemers per mail, app of telefonisch geïnformeerd. Voor deze les of schilderactiviteit wordt dan een andere datum ingepland. 

Artikel 8         Betaling

Na aanmelding ontvangt de deelnemer of opdrachtgever een factuur, deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan en wel op een door Helend Schilderen aan te geven wijze. Hiervoor verstrekt de deelnemer of opdrachtgever zijn of haar adresgegevens, zodat de factuur kan worden opgemaakt. Eenmaal aangemeld, verplicht de deelnemer of opdrachtgever zich tot het tijdig betalen van het verschuldigde bedrag. 

De schilderactiviteit kan alleen door de deelnemer worden gevolgd indien het overeengekomen bedrag, wat vermeld staat in de offerte, op de rekening is bijgeschreven van Helend Schilderen. Zo kan het schilderproces ook alleen voortgang vinden indien het overeengekomen bedrag op rekening van Helend Schilderen is bijgeschreven. Na het verstrijken van de 14 dagen na factuurdatum is de deelnemer of opdrachtgever in verzuim. De deelnemer of opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Helend Schilderen over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien Helend Schilderen invorderingsmaatregelen treft tegen de deelnemer of opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle kosten die verband houden met de invordering ten laste van de deelnemer of opdrachtgever.

Daarbij geeft de Europese wetgeving aan dat de ondernemer, lees Helend Schilderen, bij handelstransacties (tussen niet-particulieren) direct na het verstrijken van de betalingstermijn een bedrag van minimaal € 40,- aan incassokosten in rekening kan brengen plus de wettelijke handelsrente. Helend Schilderen hoeft hiervoor niet eerst een aanmaning te sturen of er vooraf melding van te maken.

Indien Helend Schilderen een dienst niet kan starten, om welke reden dan ook, wordt het bedrag dat de deelnemer of opdrachtgever heeft overgemaakt aan Helend Schilderen door Helend Schilderen teruggestort op de rekening van de deelnemer of opdrachtgever. 

Deelnemer neemt contact op met Helend Schilderen indien deelnemer de kosten in termijnen wil betalen. Voor betaling in termijnen dient Helend Schilderen €10,- inclusief btw extra te rekenen voor administratiekosten per termijn. 

Artikel  9        Klachten

Indien deelnemer, organisator of opdrachtgever klachten heeft over de dienst van Helend Schilderen dient de deelnemer, organisator of opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 8 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Helend Schilderen. Na kennisname en bespreking van de klacht zullen deelnemer, organisator of opdrachtgever en Helend Schilderen zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 

Artikel 10       Intellectueel eigendom 

Alle door Helend Schilderen verstrekte stukken, zoals oefeningen, afbeeldingen en foto’s en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer of opdrachtgever ten aanzien van het doel hiertoe, welke onderling is afgestemd. En mogen niet door deelnemer of opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming en bronvermelding van Helend Schilderen worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt. 

Ook de, tijdens het schilderproces gemailde, foto’s van een schilderij in opdracht, mogen door opdrachtgever niet worden gebruikt voor een ander doeleinde dan aan Helend Schilderen feedback te geven van het tussentijds resultaat. Zie hiervoor het auteursrecht, wat beschreven is in de auteurswetgeving.  Foto’s genomen van de schilderactiviteit kan Helend Schilderen gebruiken voor promotiemateriaal. Wanneer de deelnemer niet herkenbaar in beeld wil, dient de deelnemer dit bij Helend Schilderen vooraf aan te geven. Helend Schilderen behoud zich het recht voor om via kaarten of flyers of anderszins gemaakte foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Gouda, mei 2021